ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เกาหลีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์...วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า (TN)

เกาหลีสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซุปตาร์...วิงการ์เดียม เลวีโอซ่า (TN)


ราคาเริ่มต้น 14,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNKR01XJ
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : สิงหาคม - กันยายน 2562

- ทัวร์เกาหลี สุดมันส์สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- แชะรูปสายอาร์ต กับพิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
- โซลทาวเวอร์ หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก
- พระราชวังถ็อกซูกุง+หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
**พิเศษ !! นั่งชิลคาเฟ่ HARRY POTTER

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- วัดวาวูจองซา

วันที่  3    :  โซลทาวเวอร์(ไม่รวมขึ้นลิฟท์)-ศูนย์รวมเครื่องสำอาง-โรงเรียนสอนทำกิมจิ+ชุดฮันบก  ศูนย์สมุนไพร- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง-ห้ามพลาดดด!!สำหรับสาวก HARRY POTTER คาเฟ่ 943 KING’S CROSS -ช็อปปิ้งย่านฮงแด

วันที่  4    :  ศูนย์โสม - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์พลอยอเมทิส - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – พระราชวังถ็อกซูกุง – ดิวตี้ฟรี– ช็อปปิ้งย่านเมียงดง

วันที่  5    :  ซุปเปอร์มาร์เก็ต -ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน- ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**