ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SUMMER’S VACATION (WE)

SUMMER’S VACATION (WE)


ราคาเริ่มต้น 13,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYWEKR07LC
  ประเทศ : Korea
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : EASTAR JET, JEJU AIR, JIN AIR, TWAY AIRLINES
  ช่วงเวลา : สิงหาคม 2562

- ทัวร์เกาหลี สนุกสนานกับสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
- ลานสกีในร่มหรือสวนน้ำกลางแจ้ง ONEMOUNT
- พระราชวังเคียงบกพระราชวังใหญ่ที่สุดในเกาหลี
- เดินเล่นในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE
- สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
- ชมความงามของกรุงโซล N SEOUL TOWER
- ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ไลน์เฟรนด์สโตร์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน

วันที่  2    :  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ) ***เตรียมชุดว่ายน้ำ***

วันที่  3    :  เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด) - N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) - ศูนย์เวชสำอาง ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) - ชม บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

วันที่  4    :  ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์น้ำมันสนแดง - นั่งรถผ่านชมบลู เฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิงสตรีท - TRICK EYE MUSEUM ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง - LINE FRIENDS STORE

วันที่  5    :  วัดโชเกซา - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - คลองชองเกชอน ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**