ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

TOKYO LAVENDER ยืน1 (GS)

TOKYO LAVENDER ยืน1 (GS)


ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSJP11SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : สิงหาคม - กันยายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ชมความงามภูเขาไฟฟูจิ
- ชมความงามทุ่ง ลาเวนเดอร์ Oishi Park
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ
- ชมมหมู่บ้านน้ำใสจากฟูจิ โอชิโนะ ฮัคไค
**อาบน้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น+ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

วันที่  2    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว(นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โออิโนะ ฮัคไค –โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ออนเซ็น  !!)

วันที่  3    :  ภูเขาไฟฟูจิชั้น5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว– ทุ่งลาเวนเดอร์ Oishi Park – ชินจูกุ

วันที่  4    :  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**