ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน เปิดตัวซุปตาร์วาไรตี้  (TN)

เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน เปิดตัวซุปตาร์วาไรตี้ (TN)


ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNVN01VZ
  ประเทศ : Vietnam
  ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
  สายการบิน : VIETJET AIR
  ช่วงเวลา : สิงหาคม - กันยายน 2562

- ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัท มุ่ยเน่ ชมดอกไม้
- นั่งรถราง ROLLER COASTER ชมธรรมชาติ
- เยือนลำธารนางฟ้าชมวิวสวยๆสองข้างทาง
- ชมความงามทะเลทรายแดง+ทะเลทรายขาว

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด - เมืองมุยเน่-ลำธารนางฟ้าทะเลทรายแดง-หมู่บ้านชาวประมง

วันที่  2    :  เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว(รวมค่ารถจิ๊บลุยทะเลทราย) - เมืองดาลัด – นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา-พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าได่-นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม-เครซี่เฮ้าส์(Crazy House) - ตลาดไนท์บาร์ซ่า พิเศษ! ชิมไวน์แดงของดาลัด

วันที่  3    :  เมืองดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว - ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง เมืองดาลัด – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม   
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 
** กรุณาศึกษารายละเอียดใน โปรแกรม**