ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

HOKKAIDO LAVENDER ซุปตาร์ทุ่ง 7 สีที่นี่เพื่อคุณ (TN)

HOKKAIDO LAVENDER ซุปตาร์ทุ่ง 7 สีที่นี่เพื่อคุณ (TN)


ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYTNJP110XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : สิงหาคม - กันยายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม
- ชมดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคไซโนะโอกะ
- สัมผัสบรรยากาศโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
- ชม Patchwork Road ทุ่งนาบนเนินเขา
**พิเศษ !! ทานบุฟเฟ่ต์ขาปู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินชิโตเซะ – เมืองฟูราโน่ – ฟาร์มโทมิตะ – สวนชิคิไซโนะโอกะ – เนินเขาเซรุบุ โนะโอะกะ – บ่อน้ำสีฟ้า – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน ทาวน์

วันที่  3    :  โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้– ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี- มิตชุยเอาเล้ตท์

วันที่  4    :  อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย

วันที่  5    :  สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**