ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

PRO TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY (PR)

PRO TOKYO FUJI PINKMOSS DISNEY (PR)


ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYPRJP13XW
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ชมทุ่งพิงค์มอสและภูเขาไฟฟูจิ
- นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ “วัดอาซากุสะ”
- หอคอยโตเกียวสกายทรีแลนด์มาร์กแห่งใหม่
- ชมหมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก หรือหมู่บ้านน้ำใส
- โอไดบะ ชมหุ่นกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn
**พิเศษ !! แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบินนาริตะ-วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี-ชมกันดั้มตัวใหม่ Rx-O Unicorn ที่เกาะโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

วันที่  3    :  ทุ่งพิงค์มอส ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค มิตซุยเอ้าท์เลต พาร์ค

วันที่  4    :  อิสระท่องเที่ยวในกรุงโตเกียว-ชมซากุระ ณ สวนอุเอะโนะ(ปลาย มี.ค.-เม.ย.) หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ฟรี !! รถรับ-ส่งจากโรงแรม-ดิสนีย์แลนด์

วันที่  5    :  วัดนาริตะซัน -ถนนช้อปปิ้งหน้าวัดนาริตะ สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**