ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว (IT)

ทัวร์คุนหมิง ตงชวน สะพานแก้ว (IT)


ราคาเริ่มต้น 8,888 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITCH401FD
  ประเทศ : China
  ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA
  ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 2562

- ทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ชมแผ่นดินสีแดง
- ชมความงามถ้ำไซอิ๋ว+สะพานแก้วสูง 20 ม.
- สัมผัสประสบการณ์นั่งสไลด์เดอร์ลงจากเขา
- ชม สวนน้ำตกคุนหมิง+สวนน้ำตกคุนหมิง
**พิเศษ !! สุกี้เห็ด , อาหารกวางตุ้ง

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง -ตงชวน-แผ่นดินสีแดง-ถานเตี้ยน

วันที่  2    :   ถานเตี้ยน-คุนหมิง- ถ้ำไซอิ๋ว-สะพานแก้ว(รวมสไลเดอร์ขากลับ)-ถนนคนเดิน OPTION: โชว์นกยูง Dynamic Yunnan

วันที่  3    :  สวนน้ำตกคุนหมิง-เมืองโบราณกวนตู้- OPTION: เขาซีซาน+ประตูมังกร+วัดหยวนทง สนามบินคุนหมิง

วันที่  4    :  คุนหมิง-สนามบินดอนเมือง(กรุงเทพฯ)

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**