ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS (PR)

PRO NAGOYA SHIRAKAWAGO JAPAN ALPS (PR)


ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYPRJP55SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม - มิถุนายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
- เดินเล่นชมปราสาทมัตสึโมโตะด้านนอก
- ศาลเจ้าโอสึคันนง ศาลเจ้าบูชาเจ้าแม่กวนอิม
- เยี่ยมชมเจแปนแอลป์ เส้นทางกำแพงหิมะ
- เมืองโบราณคามิซันโนมาชิ ชมร้านค้าเก่าแก่

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า ศาลเจ้าโอสึคันนง แหล่งช้อปปิ้งย่านโอสึ

วันที่  2    :  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - สายอัลไพน์ทาเทยาม่า-เขาทาเทยาม่า-กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ (เส้นทางสายโรแมนติก เจแปนแอลป์)

วันที่  3    :  ปราสาทมัตสึโมโตะ(ด้านนอก)-เมืองโบราณคามิซัน โนมาชิ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ

วันที่  4    :  ถ่ายรูปคู่กับหอคอยนาโกย่า-JAZZ DREAM OUTLET - สนามบินชูบุเซ็น แทรร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**