ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

PRO NAGOYA TAKAYAMA SHORAKAWAGO (PR)

PRO NAGOYA TAKAYAMA SHORAKAWAGO (PR)


ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYPRJP51SL
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
  สายการบิน : THAI LION AIR
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ
- เยี่ยมชมเมืองเก่าทาคายาม่า+ซันมาจิซูจิ
- เยี่ยมชม หมู่บ้านมรดกโลกชริาคาวาโกะ
- ศาลเจ้าโอสคึนันง บูชาเจ้าแม่กวนอิม

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง-สนามบินชูบุเซ็นแทรร์เมืองนาโกย่า แวะถ่ายรูปที่ MEIJO PARK-อิออน มอลล์

วันที่  2    :  ตลาดเช้าทาคายาม่า - ซันมาจิซูจิทาคายาม่าจินยะ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

วันที่  3    :  อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ แบบเต็มวัน

วันที่  4    :  วัดโอสึคันนง-DUTY FREE-NAGASHIMA OUTLET-สนามบินชุบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**