ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

SHANGHAI DISNEYLAND ZHUJIAJIAO ขี่พายุทะลุฟ้า (GS)

SHANGHAI DISNEYLAND ZHUJIAJIAO ขี่พายุทะลุฟ้า (GS)


ราคาเริ่มต้น 11,989 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYGSCH02XW
  ประเทศ : China
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : NOK SCOOT
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม - ตุลาคม 2562

- ทัวร์จีน ตะลุยสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ณ เซี่ยงไฮ้
- ล่องเรือชมเมืองจูเจียเจี่ยว วัฒนธรรมโบราณ
- เดินเล่นหาดไว่ททานชมวิวเมืองเซี่ยงไฮ้ 
- ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
**พิเศษ !! กุ้งมังกร+ไวน์แดง+เสี่ยวหลงเปา

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้)

วันที่  2    :  เซี่ยงไฮ้– สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)

วันที่  3    :  ร้านผ้าไหม –เมิองโบราณจเูจี่ยเจี่ยว(รวมค่าล่องเรือ) – เซี่ยงไฮ้– ย่านซินเทียนตี้

วันที่  4    :  ร้านบวัหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง–ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เลเซอร์ –ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว– สนามบินผู่ตง

วันที่  5    :  สนามบินผู่ตง(เซี่ยงไฮ้) – สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**