ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA (ZE)

FLOWER BLOOM IN OSAKA TAKAYAMA (ZE)


ราคาเริ่มต้น 23,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP08XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : สิงหาคม - กันยายน 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ + ศาลโทริอิ
- สะพานโทเกทสึเคียว+สวนป่าไผ่อราชิยาม่า
- ชมความงามวัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง
- หมู่บ้านชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก
- สวนดอกไม้บ๊กกะโนะซาโตะ+ปราสาทโอซาก้า
**พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบู

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  โอซาก้า – เกียวโต – ฟูชิมิอินาริ- สะพานโทเกทสึเคียว – สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า  – วัดคินคาคุจิ– นาโกย่า สเตชั่น

วันที่  3    :  ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - สวนดอกไม้ บ๊กกะโนะซาโตะ – อิออน จัสโก้

วันที่  4    :  ปราสาทโอซาก้า – ดิวตี้ฟรี- ช้อปปิ้งชินไซบาชิ– ริงกุเอ้าท์เล็ท

วันที่  5    :  สนามบินคันไซ-สนามบินดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**