ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

Wonderful Hokkaido (IT)

Wonderful Hokkaido (IT)


ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYITJP115XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ตึกทำเนียบรัฐบาลเก่า
- เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า+จุดชมวิวเขาโมอิวะ
- เล่นสกีและพักที่ KIRORO SKI RESORT
- สุดโรแมนติกชม คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ
**พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปู+ชาบูหมูไม้อั้น

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่  2    :  สนามบนินวิชโิตะเสะ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – สวนโอโดริ – หอนาฬิกาซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – นั่งกระเช้าขึ้นเขาโมอิวะ Moiwa Ropeway – คิโรโระ สกีรีสอร์ท ออนเซ็น

วันที่  3    :  คิโรโระ สกีรีสอร์ท - โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – Duty Free – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

วันที่  4    :  อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ตามอัธยาศัยเต็มวัน

วันที่  5    :  ซัปโปโร - ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**