ทัวร์ต่างประเทศ

Hotline : 02-595-0279 , 083-888-3894

UNSEEN JAPAN ALPS IN NAGOYA TAKAYAMA (ZE)

UNSEEN JAPAN ALPS IN NAGOYA TAKAYAMA (ZE)


ราคาเริ่มต้น 27,999 บาท/ท่าน


ติดต่อสอบถามโปรแกรมทัวร์

  รหัสโปรแกรม : RYZEJP06XJ
  ประเทศ : Japan
  ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  สายการบิน : AIR ASIA X
  ช่วงเวลา : พฤษภาคม 2562

- ทัวร์ญี่ปุ่น ตื่นตาตื่นใจไปกับกำแพงหิมะ
- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ หมู่บ้านมรดกโลก
- ชมเขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ สมัยเอโดะ
- เก็บภาพประทับใจปราสาทมัตซึโมโต้
- ศาลเจ้าโอสึคันนง+ช้อปปิ้งซากเอะ

ดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรม


กำหนดการเดินทาง / อัตราค่าบริการ
วันเดินทางไป - กลับ ราคา
ดูเพิ่มเติม

วันที่  1    :  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

วันที่  2    :  นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ปราสาทมัตซึโมโต้

วันที่  3    :  เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – อิออน มอลล์

วันที่  4    :  นาโกย่า – ศาลเจ้าโอสึคันนง – ถนนช้อปปิ้งโอสึ– ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ – มิตซุยเอ้าท์เล็ท

วันที่  5    :  นาโกย่า - สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมคณะ ,  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี , ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ , ค่าที่พักพักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ 

** กรุณาศึกษารายละเอียดในโปรแกรม**